October 2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
  +Sr. Andrea Senyshyn
  +Sr. Jacqueline Hricz
4
  +Sr. Vitalia Perepyluk
5
  +Sr. Nilia Grosulak
6
7
8
  +Sr. Anatole Andrews
9
10
11
12
13
14
15
16
  Sr. Longina
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  Sr. Zenovia
31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11